Elementer i maler («Templates»)

Både siteringer, bibliografier og fotnoter har felt hvor man bygger opp strukturen for siteringene/referansene – såkalte maler («Templates»).

Her kan man sette inn innhold fra felt, legge til tekst og formatere disse slik at de passer med formatet man vil frem til.

For bibliografier og fotnoter kan man definere ulike formater for ulike referansetyper. (Referansetyper som ikke har eget format definert, vil følge det som står under Generic.)

Fremgangsmåte:

 • Klikk Reference Types, og velg aktuell referansetype
 • Klikk Insert Field for å sette inn innhold fra et gitt felt
 • All tegnsetting man skriver fra tastaturet vil vises tilsvarende i siteringen/referansen
 • Formatering av teksten vil gjenspeiles i siteringen/referansen.
  F.eks. vil tidsskriftnavnet komme i kursiv i eksempelet under, mens årgangen («volume») kommer i uthevet skrift.

Når tekst står i nærheten av navnet på et felt vil teksten være knyttet til feltet. Dette betyr at teksten kun vises dersom det er data i feltet. I eksempelet over betyr det at parentesen rundt «Year» kun vises når årstallet er fylt ut.

Kobling mellom tekst og felt

Avhengigheten mellom tekst og felt kan oppsummeres ved fire «regler»:

 1. All tekst som står inntil et felt (dvs. ikke adskilt med mellomrom) er knyttet til feltet
  Se eksempelet med parentesen og årstallet over.
 2.  Når tegn/tekst står mellom to felt, vil tegnet/teksten knyttes til det første feltet
  For eksempel vil kolonet knyttes til Volume om det står Volume:Issue
 3. Første mellomrom etter et felt knyttes til feltet
  For eksempel vil mellomrommet etter artikkelforfatter i eksempelet over være knyttet til forfatter-feltet
 4. Tekst som ikke er knyttet til noe felt vil alltid vises.
  Dette betyr at man må knytte tegn/tekst til et felt om man vil at innholdet bare skal vises med feltinnholdet, eller man må løsrive tegn/tekst fra feltet om man vil at de skal vises uavhengig av om feltene er utfylt eller ei.

Det finnes eksempler på tilfeller der man ikke oppnår ønsket resultat for kobling mellom tegn/tekst og felt fordi man vil at reglene over ikke skal følges slavisk. I slike tilfeller man man mulighet for å oppheve koblinger man ikke ønsker eller lage koblinger der slike ikke kommer automatisk.

Fremgangsmåte for å bryte en kobling:

 • Sett markøren mellom tegnet/teksten og feltet der du vil bryte koblingen
 • Klikk Insert Field og velg Forced Separation
 • Da vil det bli satt inn en vertikal strek som gjør at tegnet/teksten ikke lenger er knyttet til feltet.
  (Se for eksempel punktumet på slutten av alle referanser i eksempelet over.)

Fremgangsmåte for å etablere en kobling:

 • Sett markøren mellom tegnet/teksten og feltet der du vil opprette en kobling
 • Klikk Insert Field og velg Link Adjacent Text
 • Da vil det bli satt inn en «diamant»/»firkant» som gjør at tegnet/teksten er knyttet til feltet.
  Husk å bruke dette mellom alle ord som skal knyttes sammen med feltet.
  (Se eksempelet over der punktum etter tittelen er knyttet til det neste feltet.)