Verktøyknapper for enkeltreferanser

I programvinduet for redigering av enkeltreferanser er det et sett med verktøyknapper. Funksjonene som er knyttet til knappene kan man også finne under sine respektive menyvalg. Merk at knappene bare er aktive/tilgjengelige når de er aktuelle.

De ulike knappene/funksjonene man kan velge er:

Go to previous reference
– Går til forrige referanse i referanseoversikten
Go to next reference
– Går til neste referanse i referanseoversikten
Reference Type
– Velg referansetype

Show Empty Fields

– Viser alle felt som ikke er utfylt (når det står en hake ved alternativet)

Show Rating Field

– Viser rangeringsfeltet (når det står en hake ved alternativet)
Show Spelling and Grammar panel
– Åpner dialogboksen for stavekontroll og grammatikk.
 /  Mark as Read / Unread
– Her kan man veksle mellom markering for lest / ulest referanse
(Grå sirkel oppe til venstre betyr at referansen er ulest.)
Find Reference Update
– Henter oppdatert informasjon om referansen fra nettet
(Se mer om oppdatering av referanser her.)
Attach File
– Verktøy for å knytte filer til referansen. Bringer frem en dialogboks hvor man velger ønsker vedlegg
Attach Figure
– Setter inn figur/bilde som vedlegg til referansen
Return to Word
– Velg denne for å gå til Word-programmet. Forutsetningen er at Word er startet på forhånd.
(Se mer om bruk av EndNote og Word her.)
Format Bibliography
– Bringer frem dialogboksen for formatering av siteringer og litteraturliste i et Word-dokument. Forutsetter at dokumentet allerede er åpent.
View Source Record
– Går til Web of Science i standard nettleser og viser referansen
(Se mer om dette her.)
View Related Records
– Går til Web of Science i standard nettleser og aktiverer funksjonen Related Records for referansen
(Se mer om dette her.)