Grupper

Gruppefunksjonaliteten gir adgang til deler av EndNote-biblioteket ved et enkelt museklikk.
Man kan dele inn gruppe i to hovedkategorier

  • Systemets (permanente og midlertidige) grupper
  • Egendefinerte grupper

Man definerer selv hvilke grupper en vil bruke med og hvilke referanser som skal høre til i de ulike gruppene. Det er mulig å ha samme referanse tilhørende flere uten at det av den grunn forårsaker dubletter i EndNote-biblioteket.

Programmet opererer altså med to hovedkategorier av grupper; automatiske og brukerdefinerte. De automatiske er grupper som programmet selv oppretter og holder styr på. Disse er:

All References – omfatter alle referansene i EndNote-biblioteket
…………………………………………….
Cited References – består at de referansene som er benyttet i det åpne Word-dokumentet. Har man flere Word-dokument åpne, vil det opprettes flere grupper.
Broken Attachments – Oversikt over de vedleggende som ikke lenger kan vises i biblioteket. Sjekk for feil, eller slett vedlegg og legg inn på nytt.
Copied References – inneholder de sist kopierte referansene. Dette kan f.eks. være referanser man kopierer til biblioteket fra et online-søk i EndNote

…..
Duplicate References – omfatter alle referanser som EndNote betrakter som dubletter. Merk at originalreferansene ikke vises her – bare dublettene.
Denne gruppen vises først når det er foretatt en dublettkontroll – den blir altså ikke automatisk oppdatert.
(Se mer om dublettkontroll.)
Imported References – som er de referansene
man sist importerterte fra en tekstfil
Search Results – inneholder treffene fra siste søk i EndNote-biblioteket
(Se mer om søking.)
Sync Status – viser status for siste synkronisering mot EndNote online
(Se mer om synkronisering.)
Recently added –  inneholder de siste referanser som er tilført biblioteket
Unfiled – dette er alle referanser som ikke ligger i noen grupper (man kan velge om «Smart Groups» skal telle med)
Trash – som inneholder de sist slettede referanser (det anbefales ikke å satse på at de ligger der lenge, så sørg for at de virkelig skal slettes når de legges her)

Egendefinerte grupper – Høyreklikk i feltet og velg hvilken type grupper som skal lages (se under)
Online Search – består av midlertidige grupper som inneholder resultatet av de siste søk man foretok. Hver base man har søkt i ligger som et eget underpunkt

Find Full Text – inneholder referanser som fikk fulltekst overført eller at de ble lagt til en fulltekstlenke ved siste gangs kjøring av kommandoen Find Full Text. Det er med andre ord ikke en oversikt over hvilke referanser som inneholder fulltekst eller lenke til fulltekst.
(Se mer om å finne fulltekst.)
Groups Shared by Others – er grupper som andre har delt med deg.
(Se mer om å dele bibliotek / gruppe med andre)

Merk at innholdet i alle utenom All References og de egendefinerte gruppene er midlertidige grupper, og fjernes/endres når man lukker programmet/biblioteket. Innholdet endres når man foretar et nytt søk, sletter, importerer eller overfører nye referanser.

Den andre typer grupper – de brukerdefinerte – er grupper som man har full kontroll over selv: Navnsetting (man kan faktisk gi flere grupper samme navn!) og hvilke referanser de skal inneholde. En referanse kan tilhøre flere grupper, men en referanse kan ikke legges inn i samme gruppe flere ganger. Disse deles inn i:

Custom Groups – hvor man selv overfører de referansene man vil tilordne de enkelte gruppene
Smart Groups – grupper hvor referanser kan tilordnes automatisk ut fra gitte kriterier
Groups from Groups – en kombinasjon av flere egendefinerte grupper
Shared Groups – grupper som  man har delt med andre (via EndNote online)

Man kan velge hvorvidt gruppene skal vises eller ei.

Se mer om hvordan man kan:
Opprette nye gruppesett og grupper

Endre navn på grupper

Slette grupper

Legge referanser til en gruppe

Fjerne referanser fra en gruppe