Samspill mellom Word og EndNote

Bruk av EndNote sammen med Word kjennetegnes ved at dataene fra EndNote kobles sammen med tekstdokumentet, men de overføres ikke som ren kopiering. Det betyr i praksis at man har en kobling mellom de to programmene ved hjelp av koder i Word-dokumentet.
Funksjoner i Word
Når EndNote installeres vil Word få menyvalget EndNote X9 lagt til på menylinjen.

Ved hjelp av disse funksjonene skal det være mulig å bruke referansene fra EndNote uten å forlate Word.

De viktigste / mest brukte funksjonene er:
 Søk etter referanse (får opp et eget søkevindu for å finne referanser i åpent bibliotek). Man kan – om ønskelig – fjerne år/forfatter allerede når man setter inn referansen.
Se mer om dette her

 Formater i henhold til valgt stil.
(Velg Update Citations and Bibliography under Bibliography)

 Rediger enkeltreferanse (kan f.eks. legge til sidetall, fjerne år/forfatternavn ol. i en sitering i teksten).

 Avformatere siteringer og referanser i hele dokumentet eller den siteringen man evt. har markert.
(Velg Convert to Unformatted Citations under Tools)
Se mer om dette her

 Fjerne feltkodene som sørger for en kobling mellom Word og EndNote-basen.
(Velg Convert to Plain Text under Tools)
Se en mer komplett liste over funksjonene her