Verktøyknapper for EndNote-bibliotek

Dette er knapper som er tilgjengelig når man står i oversiktsbilde over et EndNote-bibliotek. Knappene representerer de mest brukte funksjoner i denne delen av programmet. Alle funksjoner som ligger under disse knappene kan naturligvis også brukes via menyer.
Knappene er kun aktive/tilgjengelige dersom kommandoen er relevant i forhold til der man står i programmet. Knappen New Reference er f.eks. ikke aktiv når man står i Online Search Mode.

Knappene er gruppert etter funksjonen de har.


Første gruppe av knapper tilgang til noen funksjoner i arbeid med selve EndNote-biblioteket:

Sync Library
– Synkroniserer EndNote-biblioteket med EndNote online-biblioteket.
(Se mer om synkronisering)
Share Library
– Inviterer andre til å ta del i ditt eget bibliotek
(Se mer om å dele bibliotek med andre)
Activity Feed
– Endringer gjort i et del bibliotek
(Se mer om aktivitetslogg)
Find Full Text
– Søker etter fulltekstdokumenter for de(n) merked(e) referansen(e)
Find Reference Updates
– Henter oppdatert informasjon om referanser fra nettet
(Se mer om oppdatering av referanser)
New Reference
– Klikk denne for å legge inn en referanse manuelt.
(Se mer om å legge inn referanser manuelt)
Local Library Mode
– Her vises kun egne referanser/grupper, og ikke alle gruppene for online-søk
Online Search Mode
– Dette valget benyttes når man vil søke i eksterne baser, og ikke overføre hele trefflisten til eget bibliotek automatisk. Egne referanser er ikke synlige i denne valget.
Integrated
– En kombinasjon av de to valgene over. Merk at ved søk i eksterne databaser via EndNote i denne visningen vil alle treff automatisk overføres til eget EndNote-bibliotek.
Copy to Local Library
– Når man står med en treffliste i Online Search Mode (se over), og har merket aktuelle referanser, kan man klikke på denne for å få de overført til lokalt EndNote-bibliotek


Den neste gruppen omfatter funksjoner som er koblet til tekstbehandlingsprogrammet:

Insert Citation
– Setter inn de(n) merkede referansen(e) i Word-dokumentet.
(Se mer om bruk av EndNote og Word)
Format Bibliography
– Formaterer Word-dokumentet i henhold til valgte stil.
(Se mer om bruk av EndNote og Word)
Go To Word
– Velg denne for å gå til Word-programmet.
(Se mer om bruk av EndNote og Word)


Etter denne gruppen kommer en knapp som lar en velge hvordan skjermbildet skal settes sammen.
Denne er beskrevet under en egen side for tilpasninger av programvinduet.

Den siste knappen i øverste linje gir adgang til å søke i EndNote-biblioteket:

Quick Search
– Brukes for enkelt ordsøk i (deler av) EndNote-biblioteket.
(Se mer om søk)


Knappen for valg av stil presenteres under enkeltreferansene når man har valgt Bottom – Preview eller Right – Preview. Merk at denne ikke påvirker hvilken stil man benytter i tekstdokument man arbeider med.

Avhengig av hva slags visning man har valgt for programvinduet, vil det presenteres ulike verktøyknapper rundt om i skjermbildet. Det vises til presentasjonen av de andre verktøylinjene når det gjelder forklaringen på disse knappenes funksjon.