Formatere og avformatere i Word

Avformatering kan være nyttig i flere sammenheng. Man kan ønske et avformatert dokument fordi man vil veksle mellom ulike maskiner (og da kan det være smart å ikke ha med formateringskodene) eller man vil forsøke å rette opp feil i formateringen ved å avformatere for deretter å formatere på nytt.
Fremgangsmåte for formatering:

  • Klikk Update Citations and Bibliography under valget Bibliography (  )
  • Velg eventuelt en annen stil ved å bruke Styles-velgeren (  )
  • Du kan få flere valg når du i stedet velger Configure Bibliography
      
  • Det kommer opp en dialogboks hvor man evt. velger aktuell stil, og klikker OK.

    Merk at det her er mulighet for å angi om man vil ha en kobling mellom siteringene og tilhørende referanser i litteraturlisten. Man kan videre krysse av for at disse lenkene skal være understreket slik lenker ofte fremstår på internett.

Fremgangsmåte for avformatering:

  • Velg Convert to Unformatted Citations under Tools-knappen

Dette fører til at siteringene kommer på en uformatert form – f.eks. {Arnesen, 2018 #25} og at referanselisten forsvinner.

Dersom oppsettet for automatisk formatering av, kan dette slås på igjen ved å klikke på Turn Instant Formatting On under Instant Formatting is Off.