Sette inn referanser i et Pages-dokument

Referanser fra EndNote kan settes inn i et Pages-dokument, og formateres i henhold til en rekke ulike stiler. I tillegg kan man velge å utelate forfatternavn eller årstall i enkelt-siteringer, og man har mulighet for å angi at en referanse kun skal vises i litteraturlisten (uten å ha blitt sitert i teksten).
[Om dette er god siteringspraksis tar vi ikke stilling til i denne sammenheng.]
Fremgangsmåte for å sette inn referanse fra EndNote

  • Velg EndNote-henvisning fra Sett inn-menyen
  • Fyll søketerm i rubrikken Finn
  • Markér aktuell(e) referanse(r)
  • Foreta eventuell tilleggsvalg (se under)
  • Klikk på Sett inn-knappen


Valgene i dialogboksen er:

Finn

Skriv inn søkeord. Programmet søker i alle felt med automatisk trunkering. Brukes flere søkeord samtidig, gir det kun treff dersom de finnes nøyaktig som skrevet i et felt.
Prefiks / Suffiks Her fyller du ut ønsket tekst som skal kommer før/etter selve siteringen. Merk at alle mellomrom og tegnsetting må skrives inn.
Henvisningsområde Her kan du angi sidetall for henvisningen.
Dette forutsetter at stilen er satt opp til å vise slike sidetall. Det anbefales i stedet å benyttet Suffiks (se over).
Utelat Du kan velge å utelate forfatternavn (opphavsperson) og/eller årstall fra en sitering.
Utelatelsen har ikke noen innvirkning på eventuelt andre siteringer av samme referanse eller på hvordan referansen blir seende ut i litteraturlisten.
Sett inn kun i bibliografien Referansen blir en del av litteraturlisten, men det blir ikke satt inn en sitering i den fortløpende teksten.
(I nummererte stiler vil slike komme på slutten av litteraturlisten.)